Sponsored Links.

Copie de Sponsored Links

Sponsored Links


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
Kasala ka dinanga PDF Imprimer E-mail
Écrit par Kabasele-Lumbala   
Dimanche, 01 Septembre 2013 18:44
 
 
Kwakufwa to bwalu ndi mukunanga :
 
1-Muudi mwa kufwa mmunyi, mulunda wanyi,
pandi meme mukunanga ?
Kwakufwa to,
bwalu dinanga dindi mukunanga nadyo
ndya kashidi;
didi dingenza meme wa kashidi,
dikwenza pebe wa kashidi.
 
2-Kwakufwa to, mulunda wanyi,
bwalu nansha makenga makukwata
meme cyakukushiya,
nenkukwacisha bwa upeta dyakalenga,
nenkutwishila mesu a dinanga,
mesu aa neajula disanka munda mwebe,
neakupesha makanda mapyamapya
auvwa kuyi mwelela meji.
 
3-Kwakufwa to,
 nansha masanka amba kukudya,
nansha amba kukuteeka mu bunkaya,`
meme nemvwe kwabwijangana nebe masanka aa,
kwabaalakaja,
bwa se, kaakwenji cipwidiji.
 
4-Nansha wewe mupeta byuma bivule
byamba kuya neebe,
meme nemvwe bwa tubyabanyangana nebe;
diikalapu dyanyi nedikuvulwija ne :
kudi cyuma cipite byonso abyo,
cyuma cya dipetangana dyetu neebe,
cya dipetangana ne Mulopo;`
bwalu ncyuma cidi kaciyi cimungutuka,
cidi kaciyi cyenza dilewulewu,
kaciyi cyeleshangana mwan'a cidima.
Wewe ne cyuma eci,
neushala ne nzala ya kukeba nayo,
kwakufwa bwa diukuta,
kabelenga kakaakukutwa bwa wewe kwimana;
neutungunuka amu ne lwendu.
 
5-Kwakufwa bunkaya, mulunda wani,
bwalu meme nengikala amu neba,
nkwela muyuki diba dyonso,
twabwijangana ngenyi,
tukwacilangana makenga ne ntatu,
twambulwishangana,
tukoleshangana ku mwoyo.
 
6-Nansha wewe munyila mu cipangu,
kwakufwa cibawu to,
bwalu neusangana mwoyo wani
mupite bilema byebe ku bunene,
mwaaba webe mu mwoyo wani mwikale anu katakata,
neusangana luse lwanyi
lupita bilema biudi mungenzela ku bukole,
ngipacila amu ne,
udilengeja, uya kumpala.
 
7-Nansha lufu lukukwata,mulunda wanyi,
mu mwoyo wanyi kwakufwa to,
bwalu nentombokela lufu lwebe
ndwasa mvita ne cyamu cidi kaciyi cicimuka,
cidi Maweeja Nangila wasa nacyo lufu lwa beena dyende mvita :
cyamu cya Dinanga;
dinanga dyende ndipite lufu bukole,
ke bwalu kayi Bankambwa beetu badi ne muoyo,
Maweeja Nangila mmubatuudile diyi ne :
Kanwakufwa to,
bwalu ndi mununange.
LAST_UPDATED2