Sponsored Links.

Copie de Sponsored Links

Sponsored Links


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
Théologie en langues africaines PDF Imprimer E-mail
Écrit par Mufuta Kàbembà   
Dimanche, 01 Septembre 2013 18:47

Bwalu buwùdì utùmanyisha ebu ke bwalu bwà nsongo. Kàdi nucìvwa bindila cinyì kwônso eku? Nànsha nànku, twàambà nè cikondo cyàakùmbanyi bwà twêtu kumata mu lùpòndà lwà kutwàdija kudìsùùlula myonjì yà bupika itùcìdì balamà mu nshìngù. Kàà lumbandì kèènù.

 


Mpindyeu nwedì kabòòbò, nutùsòka bwà kubanga kunana lungènyì lwètù mu mpàndà ìkaavwà bankambwà bèètù batùsongèla bwà kwasa byà kudyà nè kudìlwila ku bilwishì byètù.
Kabòòbò kèènù kàdi kàtùpàndisha ku lufù lwètù. ndi ngamba nànku, mvùluka muyuukì ùvwà mulombodi wa Collège weetù (St Jean Berchmans) mu Kamponde, Louis Van Ryckeghen, ùtwàndamuna ku dimulòmbà dyètù nè àkandika dyakula mu ciluba patùdì katùyi mu kàlaasa bu mùvwà ciikadilu mu Séminaire (Kabwe), mu CADULAC (beena mutumba bèètù bàvwà pa, kakùnà) nè ku baa Joséphites (Bùlòngò). Mûmpe eu kuvwa kwamba mu muyuukì wendè cyambilu eci cîndì mushààlà mukwàta "Je ne voudrais pas qu'on écrivit devant le mur du Collège: Ici on tue un peuple". Tuvwa mu bidimu 50. Nèmùfwìlè cilongelu eci balongi kakùvwa mukàndu mwela bwà kulekela kwakula mwakulu wèètù.
Kunana lungènyi mu mwakulù wèètù `nkuwùleepesha, kuwùpàtula mu divùngama, kuwààsa masàlà bwà kwikalaù ùbùùka, ùya nè mu dyulu dyà katòngòbèla, ùnyùnguluka Buloba bujimà, bwà kuvwa kulubwila bàdì panshì cìdìu mumòna. Ke mùdì mwakulu wà bantu bàdì bàdìneeka ùneema nànku.
Cinùdì nukèba mu bwena Nzambì acyo, ke cìdì nè bwà kwenzeka nè mu bukwà mamanya àdì batòòke babwêja kwètù. Ke cìdì mwà kutùfìla ku dijandula dyà mamanya mavulè àvwà naaù bankambwà bèètù. Tùvulukà cyà dishintakaja ngènyi ditwèenjì mu Cimungù emu pa "La femme et la genèse". Dîsu diikàla àmu pa dyà bakwàbò, tupyòla, kàdi dyètù kadìyi dìmòna byà bèètù baledi bààkatùfikishà pànù pàà Maweeja, kutùshììla waabò `mmwènenu. Twêtu kumwela nyimà èkuya kwobolkela wa bendè nè keudi mwakàne. Tùmanyà nè bakùlù biinè bààkatùdìmwija sè "Nshìndì ùlekèèle lunganjì lwà ku mênu, kuya kukèba lwà mu mâyi". Cyàmbila bwààlù; bwalu ka boobò".
Kolààko Mûmpe wa Nzambì

 

 


Mufuta Kàbembà
Licencié en Philologie Africaine, Université Lovanium de Léopoldville 1962, Première promotion;
Dr en Ethnologie, Université de Paris, 1968
Professeur Ordinaire aux Universités congolaises

LAST_UPDATED2