Sponsored Links.

Copie de Sponsored Links

Sponsored Links


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
Languages
Théologie en langues africaines PDF Imprimer E-mail
Écrit par Mufuta Kàbembà   
Dimanche, 01 Septembre 2013 18:47

Bwalu buwùdì utùmanyisha ebu ke bwalu bwà nsongo. Kàdi nucìvwa bindila cinyì kwônso eku? Nànsha nànku, twàambà nè cikondo cyàakùmbanyi bwà twêtu kumata mu lùpòndà lwà kutwàdija kudìsùùlula myonjì yà bupika itùcìdì balamà mu nshìngù. Kàà lumbandì kèènù.

LAST_UPDATED2
Lire la suite...
 
Kasala ka dinanga PDF Imprimer E-mail
Écrit par Kabasele-Lumbala   
Dimanche, 01 Septembre 2013 18:44
 
 
Kwakufwa to bwalu ndi mukunanga :
 
1-Muudi mwa kufwa mmunyi, mulunda wanyi,
pandi meme mukunanga ?
Kwakufwa to,
bwalu dinanga dindi mukunanga nadyo
ndya kashidi;
didi dingenza meme wa kashidi,
dikwenza pebe wa kashidi.
LAST_UPDATED2
Lire la suite...
 
DI-SAMUNA DIIBA PDF Imprimer E-mail
Écrit par Kalamba Nsapo   
Dimanche, 01 Septembre 2013 17:34

 

Kalamba Nsapo

 

DI-SAMUNA DIIBA

katangidibwa MU MPALA


 

LAST_UPDATED2
Lire la suite...